รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 65 เวลา 15:00
ถึงวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 16:25
อนุมัติ

07/11/2565 เวลา 15:21:49

เลขที่ใบจอง 7/11/65 วันที่เวลา 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:21
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน พย.65
ประธานการประชุม ทันตกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 19
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ