รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 29 ส.ค. 65 เวลา 15:00
ถึงวันที่ 29 ส.ค. 65 เวลา 16:00
อนุมัติ

02/08/2565 เวลา 11:18:14

เลขที่ใบจอง 2.1/8/65 วันที่เวลา 02 สิงหาคม 2565 เวลา 11:18
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
ประธานการประชุม ทันตกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 19
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ