รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 22 ส.ค. 65 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 16:30
อนุมัติ

09/08/2565 เวลา 16:09:10

เลขที่ใบจอง 8.2/8/65 วันที่เวลา 09 สิงหาคม 2565 เวลา 16:09
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโรคไม่ติดต่อ
ประธานการประชุม คปสอ.ตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบจญโชติ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ