ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มรกต

อนุมัติ20/05/2567 เวลา 10:26:08
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบจญโชติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมความรู้ และ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเร็งตามกลุ่ม
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ24/05/2567 เวลา 14:28:20
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ เพ็ญนภา ภุมมา   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม จัดกิจกรรมโครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกในเขตเมืองตะพานหิน ปี 2567
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ06/06/2567 เวลา 15:51:25
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรราษ์    สำหรับแผนก งานผู้ป่วยนอก
วาระการประชุม ประชุมตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการประเภทหน่วยบริการรับส่งต่อด้านบริการฟอกไต
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ06/06/2567 เวลา 15:12:23
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 67 เวลา 15:30   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิส อภิสิทธิ์วิทยา   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ชี้แจ้งเรื่องการรักษา
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ06/06/2567 เวลา 09:38:02
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ เพ็ญนภา ภุมมา   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน ปี 2567
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ06/06/2567 เวลา 15:54:55
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ศศิธร เกิดทวีสุข   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมทดสอบระบบส่งต่อ MOPH Refer
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ31/05/2567 เวลา 15:21:14
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พิมพพิศา   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุม คกก.IC
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ11/06/2567 เวลา 14:59:16
วันที่ใช้ห้อง 14 มิ.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   14 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้าน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ28/05/2567 เวลา 16:26:48
วันที่ใช้ห้อง 17 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   17 มิ.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรราษ์    สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม DM.Remission
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ11/06/2567 เวลา 14:51:11
วันที่ใช้ห้อง 17 มิ.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   17 มิ.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วันเพ็ญ พงษไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคสองเสื่อมและภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 20 รายการ