ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤษภาคม 2567
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
วันแรงงานแห่งชาติ
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
5
วันฉัตรมงคล
6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10 11
12 13 14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18
19 20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22 23 24 25
26 27
มีรายการจอง
 
28 29 30 31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ29/04/2567 เวลา 14:54:20
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ สุวัฒนา โฉมศิริ   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหาร
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ29/04/2567 เวลา 14:58:23
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ค. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่ 100%
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ29/04/2567 เวลา 15:00:32
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ค. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่ 100%
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 14:39:51
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันเพ็ญ พงษไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม โครงการส่งเสริมความรู้ทางสุขภาพ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ29/04/2567 เวลา 15:03:10
วันที่ใช้ห้อง 15 พ.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   15 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันเพ็ญ พงษไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมส่งเสริมผู้สูงอายุ
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 14:46:33
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   16 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม รับการประเมิฯประสิทธิภาพงบประมาณของโรงพยาบาล
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 14:34:58
วันที่ใช้ห้อง 16 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   16 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้ื้น   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม ประชุมเตรียมรับการนิเทศจาก สสจ.
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 14:42:29
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   17 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ บุญญิสา สามแสน   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม โรงเรียนพ่อ แม่คลีนิทเด็กดี
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ29/04/2567 เวลา 15:06:14
วันที่ใช้ห้อง 17 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   17 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สุประวีณ์ แผนชู   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุม Risk
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 14:52:15
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศุนย์กลางและผลกระทบทางสุขภาพจิต
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ