ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มุกมณี

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 15:06:51
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.พ. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ ศศิธร เกิดทวีสุข   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมการประเมินผลงานวิชาการ
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 13:32:14
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.พ. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุม อสม. สาขายาเสพติด
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 13:50:21
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   13 ก.พ. 67 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ คุณ บุญญิสา สว่างแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่ และเด็ก เด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย จนท. รพร ตะพานหิน สสอ.ตะพานหิน
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ23/01/2567 เวลา 09:08:30
วันที่ใช้ห้อง 16 ก.พ. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   16 ก.พ. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ เชาว์ฤทธิ์ พุ่มบุญนาก   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข สาขาทันตสุขภาพ อำเภอตะพานหิน
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ01/02/2567 เวลา 13:41:33
วันที่ใช้ห้อง 19 ก.พ. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   20 ก.พ. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ บุญญิสา สว่างแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรม อสม.บัดดี้
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ21/02/2567 เวลา 09:11:27
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.พ. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   27 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ หฤหรราษ์    สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ตรวจสุขภาพ จนท.เทศบาลตะพานหิน
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ21/02/2567 เวลา 09:20:08
วันที่ใช้ห้อง 21 ก.พ. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ก.พ. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ สุลิตา ดีไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมประธาน อสม. 16 ชุมชน
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ21/02/2567 เวลา 09:09:00
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.พ. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   22 ก.พ. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม รับการนิเทศงาน คปสอ. ครั้งที่ 1/2567
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ21/02/2567 เวลา 09:17:38
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.พ. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 ก.พ. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ กัลยารัตน์ ศาสตร์สรี   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมพิจาราณาความดีความชอบ
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ21/02/2567 เวลา 09:04:41
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.พ. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 ก.พ. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันเพ็ญ พงษไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมประจำเดือน CG
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 10 รายการ