ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มุกมณี

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 16:14:20
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 66 เวลา 09:30   ถึงวันที่   04 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ วันดี เชียงพงค์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ชี้แจงกันบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 16:22:00
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ สุนทร บุญปรุง   สำหรับแผนก งานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ติดตามตรวจเยี่ยม โดยทีม จาก สปสช เขต 3
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 16:16:43
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ หฤหรรษ์ พิมพ์เมือง   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ตรวจสุขภาพ พบแพทย์
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ06/09/2566 เวลา 08:59:55
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ วันดี เชียงพงค์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ขอเชิญผู้บริหารระดับจังหวัดเข้าอบรมหลักสูตร ICS 100
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ06/09/2566 เวลา 09:07:32
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สุประวีณ์    สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุม Risk
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ06/09/2566 เวลา 09:03:33
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ภาวินี ตั้งปัญญาวงศื   สำหรับแผนก งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
วาระการประชุม นัดประชุมคณะกรรมการ IC
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 16:05:45
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ ณัฐสินี ภคทิพากร   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม การทำปราศจากเชื้้อด้วย เครื่องไฮโดรเจนเปอร์พลาสม่า
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 16:18:07
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ หฤหรรษ์ พิมพ์เมือง   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ตรวจสุขภาพ พบแพทย์
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ08/09/2566 เวลา 11:52:18
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สุธาทิพย์ พันสด   สำหรับแผนก งานคอมพิวเตอร์
วาระการประชุม IPD Paperless
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ21/08/2566 เวลา 14:25:02
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ ศศิธร    สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม รับน้องใหม่และงานเกษียนกลุ่มการพยาบาล
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ