ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องนักศึกษา

อนุมัติ20/06/2565 เวลา 09:03:18
วันที่ใช้ห้อง 22 มิ.ย. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 ก.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ใช้สำหรับนักศึกษาแพทย์
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ30/06/2565 เวลา 15:06:18
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ทพญ.ปนัดดา บุญวัฒน์   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดสรรทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 Online
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ30/06/2565 เวลา 14:40:59
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ อดิสัย ศรีทอง   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม สอนนักศึกษาแพทย์
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ30/06/2565 เวลา 14:37:52
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ก.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม ประชุมสำนักเลขา
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ20/06/2565 เวลา 09:14:24
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 ก.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ คุณ ศิวากร ปกครอง   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม ประชุมอบรมแกนนำภาคีเครื่อข่ายภาครัฐ และ เอกชน ผู็ประกอบการร้านค้า(โครงการ RDV)
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ27/06/2565 เวลา 11:02:45
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 ก.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วิลาวัลย์ กลัดแก้ว   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถณะพยาบาลสารสนเทศประจำปี 2565
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ30/06/2565 เวลา 14:43:27
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 ก.ค. 65 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม ประชุม คกก. cup ตะพานหิน
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ20/06/2565 เวลา 09:19:01
วันที่ใช้ห้อง 19 ก.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   19 ก.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ คุณ ศิวากร ปกครอง   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม มหกรรมให้ความรู้ บุคลากรสาธารณสุข/ร้านยา/คลีนิท(โครงการRDU)
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ30/06/2565 เวลา 14:46:56
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ก.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 9 รายการ