ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

มรกต

อนุมัติ11/06/2567 เวลา 14:54:37
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ ภัทรฐิตา บุญธรรมมา   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.กลุ่มการพยาบาล ปี 2567
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ01/07/2567 เวลา 11:01:56
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม ประชุมทำสไลด์รับนิเทศ สสจ.
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/07/2567 เวลา 11:10:46
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ24/06/2567 เวลา 13:27:46
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ ภัทรฐิตา บุญธรรมมา   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.กลุ่มการพยาบาล ปี 2567
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ24/06/2567 เวลา 13:30:43
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ภัทรฐิตา บุญธรรมมา   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฎิบัติการ จนท.กลุ่มการพยาบาล 2567
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/07/2567 เวลา 11:14:03
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ คุณ พรศักดิ์ ใจชื้น   สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
วาระการประชุม ประชุมรับนิเทศ จาก สสจ.
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ17/06/2567 เวลา 10:48:20
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม โครงการชุมชนลดเสี่ยง ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กิจกรรมอบรมดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ03/07/2567 เวลา 15:33:28
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณ สุลิตา ดีไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมคัดเลือก อสม.ใหม่
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ03/07/2567 เวลา 15:37:50
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันเพ็ญ พงษไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม Conference เคส นศ.ป.โท ม.นเรศศวร
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ03/07/2567 เวลา 15:26:34
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ บุญญารัตน์ พันธุ์อุ่น   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการเครื่อข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (EX.Com.CPH)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 31 รายการ