ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

เพชรงาม

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 15:06:48
วันที่ใช้ห้อง 02 มี.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล (แทน)   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 14:59:26
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 มี.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุม คกก.HR
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ08/03/2566 เวลา 09:20:30
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณเสาร์วรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม อบรมผู้สูงอายุ "การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง"
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 15:02:25
วันที่ใช้ห้อง 14 มี.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   14 มี.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการ
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 14:54:48
วันที่ใช้ห้อง 18 มี.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   18 มี.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ พัชราพร พิจิตรศิริ   สำหรับแผนก งานแพทย์แผนไทย
วาระการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการดูแลผู็ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาต(IMC)
รายละเอียด

มุกมณี

อนุมัติ17/03/2566 เวลา 14:39:21
วันที่ใช้ห้อง 21 มี.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   21 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ติดตามงาน HS4
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ17/03/2566 เวลา 14:46:31
วันที่ใช้ห้อง 23 มี.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   23 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วันดี เชียงพงค์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่ 100%
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ17/03/2566 เวลา 14:42:52
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   27 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่ 100%
รายละเอียด

อื่นๆ(นอกสถานที่)

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 15:10:51
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 66 เวลา 15:00   ถึงวันที่   27 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา   สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ17/03/2566 เวลา 14:49:10
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ วันดี เชียงพงษ์   สำหรับแผนก งานแผนงานและประเมินผล
วาระการประชุม ประชุมเจ้าหน้าที่ 100%
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ