ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

บุษราคัม

อนุมัติ22/07/2565 เวลา 10:18:20
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณ ศิวากร ปกครอง   สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
วาระการประชุม กระบวนการจิตตปัญยา เพื่อเพิ่มความรู็เรื่องพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วย
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ02/08/2565 เวลา 11:14:51
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ส.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล   สำหรับแผนก งานธุรการ
วาระการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนการเงิน (Planfin) ปี ๒๕๖๖
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ02/08/2565 เวลา 11:22:16
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 ส.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ สุนันทา จันทร์สิงห์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม อบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพ
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ02/08/2565 เวลา 11:26:11
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 ส.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุุณ สุนันทา จันทรสิงห์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม CPR
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ02/08/2565 เวลา 11:28:55
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   10 ส.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ สุนันทา จันทร์สิงห์   สำหรับแผนก กลุ่มการพยาบาล
วาระการประชุม CPR
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ09/08/2565 เวลา 16:27:25
วันที่ใช้ห้อง 11 ส.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ส.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ คุณ สุลิตา ดีไทย   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม จัดอบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน
รายละเอียด

บุษราคัม

อนุมัติ09/08/2565 เวลา 15:59:09
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   15 ส.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ เสาวรี หวังประเสริฐ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงคณะทำงานแกนนำผู้ดูแลผู็สูงอายุ(CG)/ อสม.วางแผน
รายละเอียด

เพทาย

อนุมัติ09/08/2565 เวลา 16:02:53
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   17 ส.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณ จันทนา ถัดทะพงษ์   สำหรับแผนก งานผู้ป่วยนอก
วาระการประชุม ตึกผู้ป่วยนอก
รายละเอียด

เพชรงาม

อนุมัติ09/08/2565 เวลา 16:09:10
วันที่ใช้ห้อง 22 ส.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   22 ส.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณ ยุพดี ศรีเบจญโชติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโรคไม่ติดต่อ
รายละเอียด

มรกต

อนุมัติ09/08/2565 เวลา 16:11:50
วันที่ใช้ห้อง 29 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   29 ส.ค. 65 เวลา 16:25
ผู้ขอใช้ ยุพดี    สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ แกนนำ อสม.โรค NCD
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 11 รายการ