รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 19 ก.ย. 65 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 19 ก.ย. 65 เวลา 14:30
อนุมัติ

08/09/2565 เวลา 10:41:13

เลขที่ใบจอง 8/9/65 วันที่เวลา 08 กันยายน 2565 เวลา 10:41
วาระการประชุม ประชุมคืนข้อมูล อ.ตะพานหิน
ประธานการประชุม สำนักเลขาฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 100
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานตึกผู้ป่วย2
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ ติณะคัด(แทนคุณ พรศักดิ์ ใจชื้น) โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ