รายละเอียดการจอง

ห้องนักศึกษา

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ย. 65 เวลา 15:00
ถึงวันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 16:30
อนุมัติ

11/11/2565 เวลา 15:19:57

เลขที่ใบจอง 11/11/65 วันที่เวลา 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:19
วาระการประชุม ประชุมวิชาการ ประจำเดือน พย.65
ประธานการประชุม ทันตกรรม
จำนวนผู้เข้าประชุม 19
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ อภิสิทธฺิื วิทยา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ