รายละเอียดการจอง

มุกมณี

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 26 ม.ค. 66 เวลา 08:25
ถึงวันที่ 26 ม.ค. 66 เวลา 16:30
อนุมัติ

18/01/2566 เวลา 09:30:51

เลขที่ใบจอง 18.2/1/2566 วันที่เวลา 18 มกราคม 2566 เวลา 09:30
วาระการประชุม สัมมนาวิชาการกฎหมายเฉพาะด้าน เรื่อง กฎหมายและคดีทางการแพทย์(ZOOM)
ประธานการประชุม ผู้ป่วยนอก
จำนวนผู้เข้าประชุม 8
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานผู้ป่วยนอก
ผู้ขอใช้ คุณ จันทนา ถัดทะพงษื โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม ระบบ (zoom)
ไฟล์ประกอบ