รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 66 เวลา 12:00
ถึงวันที่ 07 ก.พ. 66 เวลา 13:00
อนุมัติ

30/01/2566 เวลา 13:19:11

เลขที่ใบจอง 30.1/1/66 วันที่เวลา 30 มกราคม 2566 เวลา 13:19
วาระการประชุม รับประทานอาหารรว่มกันฉันท์พี่น้อง
ประธานการประชุม คกก.HRD.
จำนวนผู้เข้าประชุม 50
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ ติณะคัด โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม แจ้งภายหลังว่าต้องการอะไรพิเศษ
ไฟล์ประกอบ