รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 66 เวลา 15:00
ถึงวันที่ 27 มี.ค. 66 เวลา 16:00
อนุมัติ

01/03/2566 เวลา 15:10:51

เลขที่ใบจอง REV66030005 วันที่เวลา 01 มีนาคม 2566 เวลา 15:10
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
ประธานการประชุม ทันตกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 19
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ