รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 26 มิ.ย. 66 เวลา 15:00
ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
อนุมัติ

26/05/2566 เวลา 09:27:34

เลขที่ใบจอง REV66050016 วันที่เวลา 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:27
วาระการประชุม ประชุมวิชาการ
ประธานการประชุม ทันตกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานธุรการ
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ