รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 19 ก.ย. 66 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 17:00
อนุมัติ

08/09/2566 เวลา 11:55:09

เลขที่ใบจอง REV66090012 วันที่เวลา 08 กันยายน 2566 เวลา 11:55
วาระการประชุม IPD Paperless
ประธานการประชุม งานคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้เข้าประชุม 0
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้ สุธาทิพย์ พันสด โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ