รายละเอียดการจอง

บุษราคัม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ค. 67 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 20 พ.ค. 67 เวลา 16:30
อนุมัติ

13/05/2567 เวลา 14:52:15

เลขที่ใบจอง REV67050004 วันที่เวลา 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:52
วาระการประชุม ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศุนย์กลางและผลกระทบทางสุขภาพจิต
ประธานการประชุม เวชกรรมฯ (งานยาเสตติด)
จำนวนผู้เข้าประชุม 42
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ผู้ขอใช้ นางรสสุคนธ์ นุชตาล โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อบ่าย)  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • อาหารกลางวัน  [1 ]
  • ไมค์ลอย Wireless Microphone  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ