รายละเอียดการจอง

อื่นๆ(นอกสถานที่)

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 67 เวลา 15:00
ถึงวันที่ 27 พ.ค. 67 เวลา 17:00
อนุมัติ

13/05/2567 เวลา 14:58:01

เลขที่ใบจอง REV67050005 วันที่เวลา 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:58
วาระการประชุม ประชุมวิชาการประจำเดือน
ประธานการประชุม ทันตกรรมฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 20
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายทันตสาธารณสุข
ผู้ขอใช้ คุณ ชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ