รายละเอียดการจอง

เพชรงาม

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 65 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 16:00
อนุมัติ

14/01/2565 เวลา 12:19:15

เลขที่ใบจอง REV65010003 วันที่เวลา 14 มกราคม 2565 เวลา 12:19
วาระการประชุม ประชุม Zoom ฝ่ายงานเภสัชฯ
ประธานการประชุม ฝ่ายงานเภสัชฯ
จำนวนผู้เข้าประชุม 0
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานคอมพิวเตอร์
ผู้ขอใช้ นายณัฐพงศ์ เครือเทศ โทรศัพท์ติดต่อ 061-9921666
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ