รายละเอียดการจอง

มรกต

จำนวนที่นั่ง 200 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 65 เวลา 08:30
ถึงวันที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 14:00
อนุมัติ

20/06/2565 เวลา 09:14:24

เลขที่ใบจอง 20.2/6/65 วันที่เวลา 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09:14
วาระการประชุม ประชุมอบรมแกนนำภาคีเครื่อข่ายภาครัฐ และ เอกชน ผู็ประกอบการร้านค้า(โครงการ RDV)
ประธานการประชุม เภสัชกรรม
จำนวนผู้เข้าประชุม 80
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
ผู้ขอใช้ คุณ ศิวากร ปกครอง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
  • คอมพิวเตอร์ Notebook  [1 ]
  • ถ่ายภาพนิ่ง  [1 ]
  • อาหารกลางวัน  [1 ]
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม(มื้อเช้า)  [1 ]
  • เครื่องฉาย Projector  [1 ]
  • เครื่องฉายภาพทึบแสง Visualizer  [1 ]
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ