รายละเอียดการจอง

เพทาย

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 65 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 17 ส.ค. 65 เวลา 16:00
อนุมัติ

09/08/2565 เวลา 16:02:53

เลขที่ใบจอง 8.1/8/65 วันที่เวลา 09 สิงหาคม 2565 เวลา 16:02
วาระการประชุม ตึกผู้ป่วยนอก
ประธานการประชุม ตรวจสุขภาพ จนท.สสอ.ตะพานหิน(พบแพทย์)
จำนวนผู้เข้าประชุม 25
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานผู้ป่วยนอก
ผู้ขอใช้ คุณ จันทนา ถัดทะพงษ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ